ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဖိတ္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအားအသိေပးေၾကျငာျခင္း

MTSH ၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းအား ၂-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ေအာက္ပါအတိုင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔လည္း အျမန္ေခ်ာပို႔မွ တစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းမ်ိုးမ်ိဳးေၾကာင့္ MTSH ႐ံုးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဖိတ္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၈-၈-၂၀၁၉ ( ဗုဒၶဟူးေန႕) ညေန (၄:၃၀) နာရီထက္ေနာက္မက်ဘဲ MTSH ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ကုိယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္မူရင္းျဖင့္ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း၊ ( ကိုယ္စားလွယ္လႊဲလိုပါက လႊဲအပ္ျခင္း) ( သို႔မဟုတ္) ၁-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္မူရင္းျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း ထပ္မံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက

ဖုန္း 01-230 1853, 230 1884, 230 1885,230 1772, 230 1773

09-969 997 808, 09-969 997 805, 09-969 997 806, 09-969 997 815, 09-969 997 817

MTSH ၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းအား ၂-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ေအာက္ပါအတိုင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔လည္း အျမန္ေခ်ာပို႔မွ တစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။MTSH ၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းအား ၂-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ေအာက္ပါအတိုင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံသို႔လည္း အျမန္ေခ်ာပို႔မွ တစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။