အခေၾကးေငြေကာ္မတီတြင္ ဦးတင္ထြဋ္ဦး၊ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဦးသိမ္းေဝ (ခ) Mr. Serge Pun ႏွင့္ ဦးေအာင္စုိးသာတို႔ ပါဝင္ၾကၿပီး၊ ေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒သည္ ဦးတင္ထြဋ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာ (Independent Director) တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
အခေၾကးေငြေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ဆုိင္ရာမူေဘာင္တစ္ရပ္အား ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႔သုိ႔ အႀကံျပဳတင္ျပရန္လည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ုိက္တာ တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏွင့္ အေရးပါေသာအမႈေဆာင္မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ အတိအက်တုိ႔အား သတ္မွတ္ေပးရန္တာဝန္ ရွိပါသည္။ အခေၾကးေငြေကာ္မတီမွ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္အေပၚ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕တစ္ခုလုံး၏ အတည္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ပါသည္။ ဒါ႐ုိက္တာေၾကး၊ လစာ၊ ခြင့္ျပဳစရိတ္၊ ဆုေၾကး၊ (ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေစ်းျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ဝယ္/ေရာင္းရန္) ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းအားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္အပါအဝင္ႏွင့္ အခေၾကးေငြဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္အားလုံးကုိ အခေၾကးေငြေကာ္မတီက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။