အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီတြင္ ဦးတင္ေမာင္လႈိင္၊ ေဒါက္တာဉာဏ္သစ္လႈိင္ႏွင့္ ဦးညီခင္တုိ႔ ပါဝင္ၾကၿပီး၊ ဥကၠ႒မွာ ဦးတင္ေမာင္လႈိင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕မွ ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွာ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္ရပါမည္။

အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီသည္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားမည္သို႔အကဲျဖတ္သုံးသပ္ ရမည္ကိုဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသ႔ိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအား မည္မွ်စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အေျခခံက်မည့္ အကဲ ျဖတ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဆုိျပဳတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕က လက္ခံအတည္ျပဳလွ်င္ အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီက ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔လုံးအေနျဖင့္ ထိေရာက္မႈ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးခ်င္းစီက ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လုံး၏ ထိေရာက္မႈ အလုိ႔ငွာပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကို လည္းေကာင္း၊ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရာတြင္ က်င့္သုံးရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။