ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟုိးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္သည္ တာဝန္သိေသာ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ United Nations Global Compact သို႔ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ထားပါသည္။ UN Global Compact သည္ လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈကို စီးပြားေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ခံယူက်င့္သုံးႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးေနသည့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။