Posted: 22-06-2015

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေရးႀကီး သည့္အခန္းက႑မွပါဝင္မည့္ ႏို င္ငံေတာ္ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား...