၂၀၁၄ခုႏွစ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေရးႀကီး သည့္အခန္းက႑မွပါဝင္မည့္ ႏို င္ငံေတာ္ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္သာမက ၎ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုပါမ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ အရရရွိမည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)    ကင္းလြတ္ဇုန္အတြင္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ဇုန္လုပ္ငန္းတြင္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမ ခုနစ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊

(ခ)     လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမ ငါးႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊

(ဂ)     ကင္းလြတ္ဇုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအတြင္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတြင္ ဒုတိယငါးႏွစ္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြႏႈန္းထား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာခြင့္၊

(ဃ)    ကင္းလြတ္ဇုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇုန္မ်ားအတြင္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတြင္ တတိယငါးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ အျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထား၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလွ်င္ ထိုရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသည့္ ျမတ္စြန္းေငြအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာခြင့္၊

(င)     ကင္းလြတ္ဇုန္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူသည္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္႐ံု၊ သိုေလွာင္႐ံု၊ ကိုယ္ပိုင္႐ံုးခန္းတို႔ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္တို႔ကို ျပင္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္၊ လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇုန္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူသည္ ေရာင္းကုန္မဟုတ္ေသာ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္႐ံု၊ သိုေလွာင္႐ံု၊ ကိုယ္ပိုင္႐ံုးခန္းတို႔အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားကို ငါးႏွစ္အတြင္း အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္အခမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္။ 

Share this post