ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ ေရေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ လုိအပ္သည့္ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါ သည္။