ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ အခေၾကးေငြေကာ္မတီ စသည့္ ေကာ္မတီ(၃)ရပ္ကုိထူေထာင္ထားပါသည္။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ အမည္တင္သြင္းေရးေကာ္မတီ ႏွစ္ရပ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာ(၂)ဦးကုိ တာဝန္ေပးအပ္ ခန္႔ထားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။