ဦးထြန္းထြန္း ဘ႑ာေရး အရာ႐ွိခ်ဳပ္
ဦးသူရိန္ေအာင္ စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ(အထူးစီးပြားေရးဇုန္)
ေဒါက္တာဉာဏ္သစ္လႈိင္ စီမံကိန္း ဒါ႐ိုက္တာ (လူေနအိမ္ယာႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္)
ဦးေအးဝင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႕အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ဒါ႐ိုက္တာ
ဦးျမင့္ေဇာ္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရး ဒါ႐ိုက္တာ