သိသာထင္ရွားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ Gateway to Good Corporate Governance Seminar က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ရာတြင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က “Promoting Responsible Business Conduct” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္အပါအဝင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။