ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟိုးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္၏ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တာဝန္ ယူမႈသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔၏ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ အေျခအေနတို႔ ထိခုိ္က္ႏုိင္မႈကုိ ကာကြယ္ရန္ အဓိကဦးတည္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ကုမၸဏီအပါအဝင္၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးတုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။