၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟုိးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္စီမံမႈျဖင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ သဘာဝတရားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကို လူမႈအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ နာမက်န္း ျဖစ္ေနသူမ်ာ းအား လိုအပ္သည့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ လူဦးေရ (၂၀၀၀)ဝန္းက်င္အား ေန႔လည္စာ ေကၽြးေမြးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။