သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူ မ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုးစာေရး ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အနီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။ UN Global Compact တြင္ လည္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ထား ပါသည္။