ဦးဝင္းေအာင္ ဥကၠ႒
ဦးသိမ္းေဝ (ေခၚ) Mr. Serge Pun  ဒု-ဥကၠ႒
ဦးခင္ေမာင္ေအး ဒု-ဥကၠ႒
ဦးသိန္းဟန္(ေခၚ) ကိုဟန္သိန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ
ဦးညီခင္ ဒါ႐ိုက္တာ
ေဒါက္တာဉာဏ္သစ္လႈိင္ ဒါ႐ိုက္တာ
ဦးေအာင္စိုးသာ ဒါ႐ိုက္တာ
ဦးထြန္းလြင္ ဒါ႐ိုက္တာ
ဦးတင္ေမာင္လႈိင္ ဒါ႐ိုက္တာ
ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ ဒါ႐ိုက္တာ
ဦးတင္ထြဋ္ဦး ဒါ႐ိုက္တာ