မိမိတို႔ ျမန္မာ သီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟုိးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္၏ webpage သို႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္ေပါင္း (၁၇၉၉၀) ဦး ႐ွိသည့္ မိမိတို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သီလဝါေဒသတြင္ ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစုိးရတုိ႔ လက္တဲြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြန္လႊာအရ တည္ေဆာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကုိ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ ထူေထာင္ ၍ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ သီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟုိးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္ကုိ ကနဦး တည္ေထာင္သူ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ (၉)ခုမွ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။