ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သီလဝါေဒသတြင္ ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔ လက္တဲြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခၽြန္လႊာအရ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းကုိ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ဖက္စပ္ကုမၸဏီထူေထာင္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ သီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ဟုိးဒင္း ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္ကုိ ကနဦးတည္ေထာင္သူ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ (၉)ခုမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃)ရက္ ေန႔စြဲပါ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ အမွတ္ ၄၈၄၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္ ေပး ရန္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါ သည္။ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳမတည္ရင္းႏွီးေငြမွာ က်ပ္ (၅၀၀)ဘီလီယမ္ျဖစ္ၿပီး၊ အစုရွယ္တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း သန္း (၅၀) ခြဲထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္ (Certificate for Commencement) ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစုရွယ္ယာမ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ လုပ္ငန္းၫႊန္းတမ္း (Prospectus) ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥေပဒပုဒ္မ (၉၂) ႏွင့္အညီ ထုတ္ေဝခဲ့ ပါသည္။ ကနဦးအစုရွယ္ယာ မတည္ေငြရင္းသည္ သာမန္အစုရွယ္ယာေပါင္း (၃.၉) သန္းအတြက္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းျဖင့္ က်ပ္ (၃၉) ဘီလီယမ္ျဖစ္ပါသည္။ မူလတည္ေထာင္သူ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ (၉)ခုက (၄၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ညီမွ်သည့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း (၁.၇၅၅) သန္းအတြက္ က်ပ္ (၁၇.၅၅) ဘီလီယမ္ ကုိ ထည့္ဝင္ခဲ့ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ (၅၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ညီမွ်သည့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း (၂.၁၄၅) သန္း တန္ဖုိးအားျဖင့္ က်ပ္ (၂.၄၅) ဘီလီယမ္ကုိ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ကမ္းလွမ္းအစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ခြဲေဝၿပီးေနာက္ ကမကထျပဳသူ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ (၉)ခုျဖစ္သည့္ -

  •     ဖတ္(စ္)ျမန္မာ အင္ဗက္(စ္)မဲ့(န္) ကုမၸဏီလီမိတက္
  •     ေရႊႏုိင္ငံအေရွ႕အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမီတက္
  •     ျမန္မာအဂရီဘစၥနက္ ပတ္ဘလစ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္
  •     ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ အေထြေထြဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားပုိင္လီမိတက္ (အမ္ေအဂ်ီဒီပီ အယ္လ္)
  •     ျမန္မာအယ္ဒီဘယ္(လ္)အိြဳင္း(လ္) အင္ဒတ္စထရီရယ္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း (အမ္အီးအုိင္စီအုိ) လီမိတက္
  •     ျမန္မာ သၾကားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ လီမိတက္
  •     ျမန္မာနည္းပညာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္
  •     အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအုပ္စု ကုမၸဏီလီမိတက္
  •     ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ

တုိ႔အပါအဝင္ အစုရွယ္ယာရွင္ေပါင္း (၁၇၉၉၀)ဦး ရွိလာၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ အမ်ားဆုံးပါဝင္သည့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။