စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတြင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ဦးသိန္းဟန္ႏွင့္ ဦထြန္းလြင္ တုိ႔ပါဝင္ၾကၿပီး၊ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္သည္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာ (Independent Director) တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ကုမၸဏီအတြင္း ထိေရာက္မႈရွိေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရးပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကုိ တည္ေဆာက္ကာ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဤကုမၸဏီ၏ ရရန္ပုိင္ခြင့္ မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လုံေလာက္သည့္ စာရင္းမ်ားထားရွိထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာစနစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းေရးဟူေသာ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ ၏ တာဝန္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီက အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းစစ္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအလုိ႔ငွာ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္သူတုိ႔အၾကား ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။